Organizator:

POLSKIE MEBLE OUTLOOK 2023 - raport B+R Studio Tomasz Wiktorski

Podziel się

W obecnych czasach prognozy i szacunki wartości rynku, analiza konkurencyjności polskiej branży meblarskiej na tle świata, wyniki finansowe i ocena koniunktury w produkcji mebli, wiedza na temat stanu sprzedaży mebli w Polsce oraz dynamiki handlu zagranicznego jeszcze nigdy nie były tak użyteczne. B + R Studio przygotowało nowe wydanie raportu „Polskie Meble Outlook 2023" nieocenionego źródła wiedzy dla branży meblarskiej.

Polska branża meblarska na tle świata

Na podstawie danych Eurostat, Głównego Urzędu Statystycznego oraz szacunków B+R Studio udział produkcji sprzedanej mebli w Polsce w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2022 roku wzrósł o 0,16 punktu procentowego w stosunku do 2021 roku. Natomiast w Unii Europejskiej udział produkcji sprzedanej mebli w PKB w roku 2021 spadł o 0,01 punktu procentowego w porównaniu do 2021 roku i wyniósł 0,75%. Tym samym polska branża meblarska udowadnia swoje istotne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Kontynuując temat znaczenia polskiej branży meblowej na arenie międzynarodowej i jej pozycji konkurencyjnej w gospodarce narodowej, przypomnijmy, że Polska jest jednym z największych pod względem poziomu produkcji rynków meblarskich w Unii Europejskiej. Potwierdzają to liczby i wysokie miejsca w globalnych rankingach zarówno produkcji, jak i eksportu mebli.

Na wysoką pozycję rynku meblarskiego w Polsce wpływają następujące czynniki:

a) wieloletnia tradycja, która skutkuje istotnym potencjałem wytwórczym i zasobami wykwalifikowanej kadry oraz uznaną pozycją u odbiorców;
b) atrakcyjna lokalizacja geograficzna – blisko chłonnych rynków Europy Zachodniej;
c) krajowe zasoby naturalne w postaci drewna;
d) relatywnie niskie koszty pracy w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.

Produkcja mebli w Polsce

Według stanu na koniec III kwartału 2022 roku w porównaniu do stanu z III kwartału 2021 roku w Polsce przybyło 127 firmy mikro produkujących meble. Oznacza to, że liczba tych firm zwiększyła się o 0,4% w porównaniu do 2021 roku. Spadek odnotowano w przypadku małych firm, których było mniej o 28 (-2,3%) i średnich – mniej o 2 (-0,7%). W 2022 roku liczba firm dużych nie zmieniła się. Podsumowując, w III kwartale 2022 roku saldo firm było równe 97, czyli o 0,3% więcej niż w tym samym okresie 2021 roku. Na podstawie danych REGON na koniec III kwartału 2022 roku w Polsce było zarejestrowanych 32 160 podmiotów produkujących meble.

Według rejestru REGON z dnia 30 września 2022 roku najwięcej firm meblarskich zlokalizowanych było na terenie województwa wielkopolskiego z ilością 4594 podmiotów. Na tę liczbę składa się 4205 firm mikro, 274 małych firm, 88 średnich firm oraz 27 dużych firm. Na drugiej pozycji, pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów, znajduje się województwo mazowieckie, z ilością przedsiębiorstw z branży meblarskiej równą 4378. Najwięcej dużych firm znajduje się w województwie wielkopolskim (27), warmińsko-mazurskim
(10), dolnośląskim (7) oraz pomorskim (7).